Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Vergroenjegas.nl

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Vergroenjegas.nl

Versie 8 juni 2018

Vergroenjegas.nl is gevestigd aan de Concourslaan 17 9727 KC te Groningen, staat ingeschreven bij het handelsregister onder KVK-nummer 71416897 en heeft BTW-nummer 858707342B01.

ALGEMEEN DEEL

De artikelen in dit deel gelden voor zowel de relatie tussen Vergroenjegas.nl (“Vergroenjegas.nl”) en de aanbieder van een Vergroenjegascertificaat  (“Aanbieder”) als de relatie tussen Vergroenjegas.nl en de koper van een Vergroenjegascertificaat (“Consument”).

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op en maken deel uit van de dienstenovereenkomst die tot stand komt via de website van Vergroenjegas.nl (“Website”) tussen:
  1. Vergroenjegas.nl en Aanbieder nadat Aanbieder een account heeft aangemaakt op de Website, akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden middels het aanvinken van het daarvoor bedoelde vakje en een bevestigingse-mail heeft ontvangen van Vergroenjegas.nl (“Aanbiedersovereenkomst”), en
  2. Vergroenjegas.nl en Consument op het moment dat Consument een aanbod van Aanbieder heeft aanvaard en akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden middels het aanvinken van het daarvoor bedoelde vakje (“Gebruiksovereenkomst”).
 2. Bepalingen of voorwaarden die zijn gesteld door Aanbieder en die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn voor Vergroenjegas.nl alleen bindend indien Vergroenjegas.nl deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Vergroenjegas.nl is geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen Aanbieder en Consument.

Artikel 2 – Vergroenjegascertificaat

 1. Vergroenjegas.nl biedt via de Website een internetplatform voor het aanbieden, kopen en betalen van een (deel van) door Vertogas B.V. (“Vertogas”) uitgegeven groengascertificaat (“Vergroenjegascertificaat”). Een Vergroenjegascertificaat is altijd herleidbaar naar een door Vertogas uitgegeven groengascertificaat. Vergroenjegas.nl biedt zelf geen Vergroenjegascertificaten aan.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de totstandkoming en uitvoering van de Aanbiedersovereenkomst en de Gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die verband houden met de Aanbiedersovereenkomst of de Gebruiksovereenkomst zullen worden voorgelegd aan rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. 

Artikel 4 – Overig

 1. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden welke onderdeel zijn van de Aanbiedersovereenkomst / Gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht blijven. In een dergelijke situatie zullen Vergroenjegas.nl en/of Aanbieder en/of Consument een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling, de Aanbiedersovereenkomst / Gebruiksovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden in acht wordt genomen.

AANBIEDER

De artikelen in dit deel gelden alleen tussen Vergroenjegas.nl en Aanbieder.

Artikel 5 – Verplichtingen Aanbieder

 1. Aanbieder beschikt over een handelsrekening bij Vertogas en garandeert dat het door hem aangeboden Vergroenjegascertificaat herleidbaar is naar een door Vertogas uitgegeven groengascertificaat.
 2. Aanbieder toont de juiste Vergroenjegas certificaatgegevens bij zijn aanbod op de Website.
 3. Aanbieder voorziet zijn account op de Website van zijn bedrijfsnaam, correspondentie-informatie en zijn rekeninggegevens die hij heeft geregistreerd bij de payment service provider van Vergroenjegas.nl.

Artikel 6 – Financiële voorwaarden

 1. Aanbieder kent een vraagprijs in euro’s per m³ toe aan een door hem aangeboden Vergroenjegascertificaat. Deze vraagprijs is exclusief BTW.
 2. Vergroenjegas.nl rekent Aanbieder een bedrag van EUR 0,04 per m³ voor de hoeveelheid m³ die gelijk staat aan de omvang van het door Aanbieder via de Website verkochte Vergroenjegascertificaten. Dit bedrag is exclusief BTW en wordt opgeteld bij de vraagprijs van Aanbieder. Vergroenjegas.nl behoudt zich het recht voor dit bedrag eenmaal per jaar met maximaal EUR 0,01 per m³ aan te passen.
 3. De getoonde prijs van de producten op de Website is opgebouwd uit de vraagprijs van Aanbieder, de bijdrage voor Vergroenjegas.nl en de BTW.
 4. Eén MWh van een Vertogas groengascertificaat staat gelijk aan 102,36 m³ op de Website.
 5. Aanbieder boekt een verkocht Vergroenjegascertificaat af van zijn Vertogas-rekening.
 6. Aanbieder beschikt over een account bij de payment service provider van Vergroenjegas.nl en machtigt Vergroenjegas.nl om de bijdrage voor Vergroenjegas.nl inclusief BTW als bedoeld in lid 2 van dit artikel in te houden op de betalingen van de Consument.
 7. Vergroenjegas.nl zorgt namens Aanbieder voor samenstelling van de factuur en facturering aan de Consument voor aangeschafte Vergroenjegascertificaten.
 8. Vergroenjegas.nl zal eenmaal per maand een factuur sturen naar Aanbieder met een overzicht van de reeds ingehouden bijdragen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Vergroenjegas.nl niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de Aanbiedersovereenkomst. Daaronder valt in ieder geval ook aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend worden begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productieverlies en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Aanbieder vrijwaart Vergroenjegas.nl voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Aanbiedersovereenkomst.

Artikel 8 – Informatie-uitwisseling

 1. Aanbieder zal kennisgevingen voor Vergroenjegas.nl die nodig zijn onder de Aanbiedersovereenkomst sturen aan:

Vergroenjegas.nl
Concourslaan 17
9727 KC Groningen

of

info@vergroenjegas.nl

 1. Vergroenjegas.nl zal kennisgevingen die nodig zijn onder de Aanbiedersovereenkomst sturen naar het door Aanbieder opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

CONSUMENT

De artikelen in dit deel gelden alleen tussen Vergroenjegas.nl en Consument.

Artikel 9 – Verkrijging groengascertificaten en financiële voorwaarden

 1. Consument zal na aanvaarding van een aanbod en het voldoen van het verschuldigde bedrag (i) het aangeschafte Vergroenjegascertificaat ontvangen van Aanbieder en (ii) een factuur ontvangen van Aanbieder.
 2. Het bedrag op de factuur is inclusief BTW.
 3. De consument behoudt het contract met zijn/haar huidige energieleverancier.  De aanschaf van het Vergroenjegascertificaat wijzigt hieraan niets. De kosten van het Vergroenjegascertificaat komen bovenop de kosten aan de huidige energieleverancier.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet en/of grove schuld is Vergroenjegas.nl slechts aansprakelijk jegens Consument (i) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksovereenkomst, maar uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, of (ii) in het geval van een aan Vergroenjegas.nl toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Vergroenjegas.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen  aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 3. Aansprakelijkheid van Vergroenjegas.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksovereenkomst ontstaat alleen indien Consument Vergroenjegas.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt met daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vergroenjegas.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

-EINDE-