Privacy statement Vergroenjegas.nl

Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gasunie Energy Information Services gevestigd te Groningen, aan het adres Concourslaan 17 9727 KC te Groningen met KvK-nummer 71416897, handelend onder de naam Vergroenjegas.nl, dat geldt voor zowel aanbieders als kopers van producten die te koop zijn op www.vergroenjegas.nl.

In dit privacy statement verklaart Vergroenjegas.nl om welke redenen zij welke persoonsgegevens verwerkt, wat de bewaartermijnen zijn en welke rechten personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) hebben.

Doel en grondslag verwerking

Vergroenjegas.nl hanteert bij verwerkingen altijd als uitgangspunt dat zij persoonsgegevens altijd verwerkt op een wijze die tegenover betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is en verwerkt zij persoonsgegevens alleen als hetzelfde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden. Daarbij geldt dat de verwerking noodzakelijk moet zijn voor de dienstverlening van Vergroenjegas.nl. De volgende persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening:

 • Vergroenjegas.nl maakt gebruik van persoonsgegevens van aanbieders voor het kunnen uitvoeren van het bestelproces en de facturering. Daarbij gaat het om emailadressen van medewerkers van aanbieders. Vergroenjegas.nl gebruikt deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Vergroenjegas.nl en aanbieders.
 • Vergroenjegas.nl maakt gebruik van persoonsgegevens van consumenten voor factureringen en het afleveren van het gekochte product en tevens de mogelijkheid biedt om een jaar lang aan te tonen dat het gekochte product bij vergroenjegas.nl is geregistreerd. Daarbij gaat het om de voornaam, achternaam en het emailadres en het emailadres van de ontvanger van een product in de vorm van een cadeau. Vergroenjegas.nl gebruikt deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst.
 • Vergroenjegas.nl maakt gebruik van persoonsgegevens van consumenten om informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de wensen van haar klanten. Daarbij gaat het om de geboortedatum, de postcode woonplaats en de provincie. Vergroenjegas.nl gebruikt deze gegevens alleen indien de betrokkene daarvoor toestemming heeft verleend. 

Bewaartermijn

Vergroenjegas.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer specifiek hanteert Vergroenjegas.nl de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens van aanbieders: 7 jaar.
 • Persoonsgegevens van consumenten: 1 jaar.

Rechten van betrokkene

Een betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie over de verwerkingen: wat gebeurt er met de persoonsgegevens en waarom?;
 • Recht op inzage: betrokkene mag verzoeken aan Vergroenjegas.nl om te laten zien of en zo ja, welke persoonsgegevens van betrokkene zij verwerkt;
 • Recht op rectificatie: Vergroenjegas.nl moet zorgen dat de gebruikte persoonsgegevens accuraat zijn en blijven. Betrokkene mag Vergroenjegas.nl opdragen gegevens te corrigeren of aan te vullen;
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid). Als er redenen voor zijn heeft betrokkene het recht om het wissen van hem betreffende persoonsgegevens. Dit kan het geval zijn wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking. Betrokkene heeft het recht op beperking van de verwerking, bijvoorbeeld indien de juistheid in het geding is of de verwerking onrechtmatig is;
 • Recht van bezwaar. Betrokkene heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Vergroenjegas.nl staakt de verwerking tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkene.

Vergroenjegas.nl reageert binnen een maand na ontvangst van een verzoek van een betrokkene via het contactformulier van de website.

Cookies

Vergroenjegas.nl maakt gebruik van geanonimiseerde gegevens via Google Analytics cookies over bezoekersaantallen, bezochte pagina's en gebruikte webbrowsers. Met die informatie kan Vergroenjegas.nl de website zo goed mogelijk afstemmen op de bezoekers. De gegevens die verzameld worden, worden niet gedeeld met derden.

Ook maakt Vergroenjegas.nl gebruik van de Facebook-pixel, waarmee Vergroenjegas.nl de effectiviteit van de Facebook-advertenties kan meten en Vergroenjegas.nl meer te weten kan komen over wat de doelgroepen aanspreekt. Ook die gegevens worden niet gedeeld met derden.

Tot slot maakt Vergroenjegas.nl gebruik van Hotjar. Met deze cookies kunnen wij geanonimiseerd het kijk- scroll- en klikgedrag op onze website volgen, zodat wij eventuele fouten en onduidelijkheden op onze website snel kunnen opsporen om zo de klantervaring op onze website te kunnen verbeteren.

Klacht

Een betrokkene kan een beroep doen op een van haar rechten door Vergroenjegas.nl een e-mail te sturen via onderstaande gegevens. Indien Vergroenjegas.nl geen gehoor geeft aan het verzoek of het verzoek afwijst en betrokkene het daar niet mee eens is, kan hij naar de rechter stappen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekking toestemming

Als betrokkene toestemming heeft gegeven aan Vergroenjegas.nl om persoonsgegevens te verwerken of om specifieke cookies te plaatsen, kan betrokkene die toestemming altijd weer intrekken via een e-mail naar privacy@vergroenjegas.nl.

Contact

Een betrokkene kan voor vragen, opmerkingen, klachten over de bescherming van persoonsgegevens door Vergroenjegas.nl of bij het vermoeden van een datalek per e-mail contact opnemen via privacy@vergroenjegas.nl.